بررسی جرم شناختی تروریست داعشی:
اعزام نیروهای مدافعین حرم و مبارزه در نقاط کانونی تروریست داعش را می توان در جهت خشکانیدن محیط و ممعانت از سرایت این پدیده به سایر نقاط ارزیابی کرد
در زمینه‌ی خدمت، کار را باید جهادی کرد؛ جهادی به معنای بی‌قانونی نیست.