برای ارتقا سطح عمومی احترام به حقوق شهروندی چه راهکاری را پیشنهاد میکنید

ارتقا سطح دانش از مبادی تحصیلی مانند دبستان ...
۶۳% (۱۹ نظرسنجی)
ارتقا معلومات اجتماعی از طریق رسانه ها
۳۷% (۱۱ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۰