برای ارتقا سطح عمومی احترام به حقوق شهروندی چه راهکاری را پیشنهاد میکنید

ارتقا سطح دانش از مبادی تحصیلی مانند دبستان ...
۶۵% (۲۴ نظرسنجی)
ارتقا معلومات اجتماعی از طریق رسانه ها
۳۵% (۱۳ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۷