برای ارتقا سطح عمومی احترام به حقوق شهروندی چه راهکاری را پیشنهاد میکنید

ارتقا سطح دانش از مبادی تحصیلی مانند دبستان ...
۶۳% (۲۰ نظرسنجی)
ارتقا معلومات اجتماعی از طریق رسانه ها
۳۸% (۱۲ نظرسنجی)
تمام آرا: ۳۲